Historie van Carnavalsverieëniging de Vöskes

Ien 1948 onder ut koffiedreenke (eier ète) beej Hoekse Hannes wurt beej Egbert Geurts de thieëmuts op de kop gezet waormit den urste Mieëlderes prins Egbert dun Urste wurt geboare. De urste carnavalsactiviteit vient plats ien zaal Speyken (’t Brugend) en wurt geopend dur prins Egbert dun Urste. Dizzen aovend, den muzikaal wurt ondersteund dur un paar jonges van de fanfaar, en waor ok burgemeister Baron de Weichs de Wenne anwezig is, duurt van 19.00 wies 22.00 uur.

Ien 1949 is de offisjeele oprichting van de verieëniging, waorvan ut bestuur wurt gevurmd dur leeje van de ruiterclub, voetbalclub en de fanfaar.

De klier van prins Handrie dun Urste: Offieciersjas mit koppel, blauw bôks mit brieëd goudgalon afgezatte, stèèk op de kop, roeëje mantel afgezet mit witte donsen goudgallon en un scepter ien de veurm van enne vos.

Ien 1952 wurt de organistie dur de oorspronkelukke vereniginge (ruiterclub, voetbalclub en fanfaar) overgedaon an en aparte carnavalsverieëniging.

Waor kumt de naam van de Vöskes vandàn?
Vroeger was ut de gewoeënste zaak van de wèreld dat de meense uut de andere dörpen wiere uutgescholde. Daordur wier d’r ok duk gevochte mit de kermisdaag. Duk haaj zonne naam un negatieve beteikenis. Dat schelde is minder geworre ma de scheldname zien gebleve. Ien hieël veul platse hebbe de carnavalsverieëniginge die scheldname angenome as naam.

De meense van Tiendere, Zwolluge, Blitterswik, Oeldere, Wanssem en Venroj scholde die van Mieëldere vroeger uut as vös. Thei van de Voort zaliger uut Tiendere het ut allemaol uutgezocht hoe weej an ozze naam zien gekomme. Thei ment, dat de meense van de dörpe uut de buurt die van Mieëldere zage as slimme, duk ok sluwe meense. Daor motte rèkening mit halde!

D’r is nog un ald versje, dat gut as volgt:

Mieëlderse vos,
D’n duvel is los,
Biend um an un touwke,
Zet um moeders mutske op
Dan is ut vaders vrouwke.


D’r is ok nog un variasie op:
Mieëlderse vos,
Biend um an un kördje

Zet um moeders mutske op,
Dan is ut vaders soldötje.

Toen ien Mieëldere ien 1948 vur ut urst de drie dolle daag wiere iengeluujd en prins Egbert mit ut toffellake um de nek en de thieëmuts op de kop rondliep, was d’n duvel ok los. De prins noemde de meense ien Mieëldere metieën Vöskes. Vanaf dat moment is Mieëldere mit vaselaovend ut vossehol en wurt de carnavalsverieëniging de Vöskes genoemd.

Ald Prinsen

1948

Prins Egbert den Urste (Geurts) † 

Onder ut koffiedreenke (eier ète) beej Hoekse Hannes wurt beej Egbert Geurts de thieëmuts op de kop gezet warmit den urste Mieëlderse Prins (Egbert 1) wurt gebaore! De urste carnavalsactiviteit vient plats ien zaal Speyken (’t Brugend) en wurt geopend dur

Prins Egbert 1. Dizzen aovend, den muzikaal wurt ondersteund dur en paar jonges van de fanfaar, en waor ok burgemeister Baron de Weichs de Wenne anwezig is, duurt van 19.00 wies 22.00 uur.

Der was zelfs enne Prinsewage, den haaj al direct pech. De wage mit pèrd en koetsier lei ien de graaf beej de schôl. ’t Pèrd was schouw geworre van de versiering. Toen de wage wer was opgetugd, wier de prins der opgezatte en den tocht dur ’t dörp koos beginne.

1949

Prins Handrie den Urste (Reijntjes) †

De offisjeele oprichting van de verieëniging, warvan ut bestuur wurt gevurmd dur leeje van de Ruiterclub, de Voetbalclub en de Fanfaar.

De klier van Handrie 1: Officiersjas mit koppel, blauw bôks mit breëd goudgalon afgezette steek op de kop. Roeëje mantel afgezet mit witten donsen goudgallon. Scepter ien de veurm van enne vos.  

1950

Prins Vic den Urste (Geurts) †

De Prins van dit jaor (Vic 1) prestiert ut um gedurende 12 klokslage van de kerkklok 13 glaas bier lèèg te dreenke.

Gezien zien afkomst (zoeën van brouwer Geurts) mot oefening kunst hebbe gebaard.

De urste carnavalsschlagers wurre iengezonde!

1951

Prins Ger den Urste (Linskens) †

Pas terug uut Indië wurt Prins Ger 1 (Linskens) de neeje hierser van ut Vosseriek.

Zien verkiezing as Prins wier beschouwd as en ieërbetoeën an alle jonges die ien Indië woare gewest.

Naor ’t schient was Ger enne rappe praoter.

Dit is ok ’t latste jaor dat de opbrengste dur 3 verieëniginge werre gedeëld.

1952

Prins Pierre den Urste (Reijnders) † 

De oorspronkelijke organisatie (ruiterclub, voetbalclub en fanfaar) wurt overgedaon an en aparte Carnavalsverieëging.

1953

Prins Jeu den Urste (Janssen) †

Dur de ovverstroeëming ien Zieëland wurt de carnaval dit jaor nie gevierd!

De regiering het fieëste verboje.

De nuuëdige pûtjes bier wiere èvegoeëd gedronke.

1954

Prins Jeu den Twedde (Cox) †

D’n urste kienderoptoch op zôndagmiddag wûrt gehalde.

1955

Prins Mart den Urste (Smits) †

De carnvaval van 1955 wurt gevierd ien en fieësttent, die is opgesteld achter kefee Geurts an de Hoofdstraot. Buute lit en flink pak sneej en ut vruust behuurluk! Dur de hette luchtkachels was der ien de tent zoveul kabaal dat muziek van Jacob Rutbach nauweleks te huure was.

1956

Prins Frans den Urste (Coenders) †

Nao ’t jaor van d’n tente carnaval (1955) was de zaal wer beschikbaar. Alt Prins Jeu 1 mit Kessels Mie waore de nij-je uutbaters.

1957

Prins Noud den Urste (Hendrix)

De verieëniging krieg vur ut urst ien eur bestaon enne Vorst. De Vorst kriegt de naam Reynaert 1 (Frans Coenders).

Mit d’n ervare carnavalist Nölleke as Prins en de nij-je vurzitter Thiese Piet en sikretaris Jacob Rutten vond d’n tiënde carnaval plàts.

1958

Prins Ger den Twedde (Thiesen) †

Ut elfjaorig bestaon wurt gevierd.

1959

Prins Jan den Urste (Peelen)

Op zondagaovend moog der nie werre gedanst. As oplossing wûrt gekoze um dan màr de Prinseaoverdracht en de Liedjesaovend te halde (zonder danse!).

1960

Prins Matheu den Urste (Kusters)

De carnavalsverieëniging prakkesiert d’r oaver um en eige carnavalskrentje uut te brenge

1961

Prins Gijs den Urste (Keijzers) †

De urste carnavalskrant ‘De Vossentoeter’ wurt uutgebrocht

Uut de vossetoeter 1972.. 1961; De carnavalsclub trok der op uut, vurral noar de Vieëstraot um en waterballet op te voere??????????????

1962

Prins Wim den Urste (Belgers) 

De balaovend op môndag en dinsdagaovend um 6 uur is ien den tied normaal. Op zôndag en môndag is d’r um 3 uur en rondgang dûr ’t dûrp. De liedjesaovend is op vastelaoveszôndag um 7 uur.

1963

Prins Eed den Urste (Coenders)

De mèèst gezonge Mieëlderse carnavalsschlager ‘De kwojje gulde’, is ien 1963 ut winnende liedje.

De urste boerebrulluft is en feit. Mit ut bruudspaar Kessels Annie en Bèke Piet wurt en begin gemakt mit dees traditie.

1964

Prins Bart den Urste (Mooren) †

De urste sleuteloaverdracht, same mit Tiendere, Swolge en Blitterswijck. Prins Bart was den urste Prins den de sleutel uut hande van Burgemeister Dittrich ien ontvangst moog neme.

Op Handrie ziene vrachtwage trekt de Prins mit vorst, nar en raod dûr ’t dûrp.

Dit joar trad Temke (Frans Coenders) vur ut urst vur enne volle zaal op al buutnereedner. Dit zuuj heej nog duk doen en mit geweldig sukses.

1965

Prins Frans den Twedde (Gielen) †

De viefde vossentoeter kumt uut. De pries is 100 cent. De Prins kumt uut op vastelaovendzôndag.

As Nar haaj heej Noud Hendrix, samen vurmde ze ’t klenste stel, dat de carnavalsverieëniging tot dan toe gehad haaje.

1966

Prins Thei den Urste (Peelen) †

Dit joar was der ok vur de urste kieër de Mieëlderse revue, dur Frans Coenders (Temke), Wiel Coenders, Piet Kusters en Bart Mooren.

1967

Prins Rens den Urste (Poels)

D’n twintigste carnaval alwer. De kienderoptoch trekt vûr ’t ûrst dûr ’t neeje dûrp, en wel dûr de Pastoeër Janssenstroat, (later wier dit Bernardstraot) en de Cocq van Haeftenstraot.

1968

Prins Henk den Urste (de Koning) †

Den urste Koninklike Prins.

Eind 1968 wurre enkele leeje van de carnavalsverieëniging nao afloeëp van en vergadering verrast dur de Horster pliesie, umdat zeej ut nog te vroeg vonde um naor huus te gaon en zich nao sluutingstied (01.00 uur) nog ien ut kefee bevonde.

1969

Prins Ger den Derde (van Leuven) †

Ut 2x11 jaorig bestaonsfieëst van de verieëniging wurt gevierd mit en reseptie op zondagaovend van 20.00 wies 22.00 uur.

Zondagmerge lei der zonne hoeëp sneej dat der host gen meens dur koos. Kiender wiere mit tractors en auto’s naor de zaal gebrocht. De Prins mit gevolg wier mit en sleej gehald.

1970

Prins Funs den Urste (Wijnhoven)

De entreeprieze van de dansaovende bedroege ien dizze tied fl.2,25 per persoeën. Hiervan moosse ze 12% an BTW afdrage.

1971

Prins Jan den Twedde (Steeghs)

Burgemeister Dittrich verkupt op carnavalsdinsdag ien zaal Brugend de kloompe van Moeres Jan sr. Ut geld wurt an ’t Raayke geschonke.

1972

Prins Jac den Urste (Peters)

D’r vient gen sleuteloverdrach plàts dit jaor. Wel enne gezamelukke bejaardenaovend.

De verieëniging viert eur 25 jaorig bestaon.

1973

Prins Henk den Twedde (Peters)

D’r vient en gezamelukke uutwisseling plats tusse de carnavalsverieëniginge en fanfares van Mieëldere en ut Duitse Stratum.

Vorst Reynaert 1 zien letste jaor as Vorst.

1974

Prins Ger den Vierde (Thiesen)

De ‘Mieëlderse Revue’ telt vort 2 aovende.

1975

Prins Hay den Urste (Kersten) †

Vur ut urst ien eur bestaon het de carnavalsverieëniging en eige groep dansmarietjes.

1976

Prins Mart den Twedde (van de Elsen)

De alde en nij-je revuegroep speule same udat ’t d’n elfde revue is.

1977

Prins Ger den Viefde (Grüntjes)

Sluutingsuur is afgeschaft. Dit vonde de Mieëlderse Vös nie èrreg.

1978

Prins Twan den Urste (Geurts)

De dansmarietjes treeje vûr ’t leste jaor op.

Volgend jaor zulle we wer mit nij-je motte beginne.

1979

Prins Toon den Urste (van Lipzig)

Ien ut wiekend van de 11de november wurt ut 3x11 jaorig bestaonsfieëst gevierd.

1980

Prins Frans den Derde (Coenders) †

Dit jaor het de verieëniging eure 33ste Prins!

1981

Prins Henk den Derde (Verbeek)

D’r vient en glazeverkoeëp plats waorvan de opbrengst vur de neeje uniforme van de dansmarietjes is!

De carnavalsverieëniging wurt en ‘ope’ verieëniging waorvan iederieën lid kan werre.

1982

Prins Henk den Vierde (Reijntjes)

Prins Henk den vierde is den urste Prins den volges de neej reglemente wurt gekoze uut de Mieëlderse bevolking.

1983

Prins Piet den Urste (Coenders) †

t leste jaor dat d’r en koffietoffel platsviend mit de boerebrullef

1984

Prins Toon den Twedde (Smits)

Vûr ’t urste jaor wurt ôp zondagaovend enne vreejgezellenborrel gedroonke.

1985

Prins Reinier den Urste (Thiesen) †

Dûr wûrt en bezuuk gebraocht an ’t Raayke ien Tiendere.

Enne plezierige middag vûr de kiender en vûr de Prins mit zien gevolg.

1986

Prins Henk den Viefde (Peters)

Mit ’t Prinsebal prissentiert de Alt Prinse kompeneej zich vûr d’n urste kier.

1987

Prins Martien den Urste (Geurts)

De ‘Mieëlderse Revue’ wurt veur de 22ste kier op ut tonieël gebrocht. 

1988

Prins Jan den Derde (Poels)

Slogan

Mak veul PRET. En vis nie achter ut net”.

Vûr ’t ûrst telt de verieëniging twee narre.

t urste optrij-je van en neej joekskapèl (Beter as Niks) mit de Vastelaovend.

En leuke anekdote:

As presentje kreeg iederiëen enne kleine sticker mit en afbeelding van enne moderne vos en de naam van Prins Jan III durop.

De toenmalige pastoër Geelen kwam ok felicitieren en kreeg van ieën van de twieë kersverse narren John of Wilbert enne sticker. De pastoër bestelde un consumpsie ien de veronderstelling mit mien prinsensticker te kunnen betalen.

Ok hier kwaam alles goed ,want van de toenmalige kastelein Piet kreeg de pastoërr de consumptie verniks. Zodat de sticker van Prins Jan III bleef behalden.

1989

Prins Wim den Twedde (Mattheij)

t (vûrluuëpig) lèèste optrij-je van Temke mit de Revue

1990

Prins Jan den Vierde (Buddiger)

De tradisjonele boerebrulleft-optocht wurt afgelast vanwège de sturm en wurt now sondags nao de Carnaval gehalde.

1991

Prins Jan den Viefde (Peters)

Vanweges de golfoeërlog vient der genne sleutelovverdraagt plàts dit jaor.

Het jubileumjaor 4x11

1992

Prins Shèr den Urste (Hendrix)

Slogan

LAOT GAON, LAOT GAON”

En leuke anekdote:  

Mit ziekebezuuk ginge weej naor de moeder van vurzitter Jan Poels. Natuurlik wiere hier foto’s van gemakt. Ienmoal thuus bleek dat der gen rölleke ien ut toestel zoot. Natuurlik niks van gezet en op maondagmerge nog enne kier terug gewapend mit fototoestel inclusief rölleke

Vur ut urst wurd het Prinsenbal gehalde op enne zondagmiddag.

Prins en Vorst ut dezelfde families as ien 1957 (Hendrix-Coenders).

1993

Prins Bèr den Urste (Gielen)

De jeugdcarnaval halt vur het urst alde schoen op ien Mieëldere. De opbrengst gut veur de helft naor de straotkiender ien Rio.

1994

Prins Piet den Twedde (Timmermans)

Zilvervos wurdt, mit de Revue, uutgereikt an de hulpverleners van de watersnoodramp Kerst 1993.

1995

Prins Lucas den Urste (Mooren)

Slogan

Mieëlderse Carnaval “KEIHARD DE GEKSTE”

Ut Alt-Wieverbal en de Jeugd Prinsenreceptie wèrre afgelast vanweges Hoeëgwater (anleg nooddiek beej de Ruuk). Mit zien 21 jaor was Lucas de jongste Prins.

Ien dit jaor wurdt de urste rommelmerkt georganisieërd.

En leuke anekdote: Prins Lucas was tot dat moment de jongste ‘groeëte’ Prins oeijt ien Mieëldere. Zien achterneef Bas Weijmans was jeugdprins en un halve kop gröter dan ik.

Ozzy (Oscar Aerts) wier tijdens mien receptie als Prinses uutgekozen en het  ien de rij alle felicitaties  mit ien ontvangst genome!

1996

Prins Piet den Derde (Wagemans)

Slogan

Op oos kunde telle

Ok de zoeën van Piet den Derde is ien dit jaor Prins (Jeugdprins Gian), ovver ut Vossenkeutelriek.

Ien dit jaor doen de Alt Prinse vur den urste kieër mit an den liedjesmiddag.

1997

Prins Wiel den Urste (Kerstjens)

Slogan

Weej gaon d’r vûr

Op 17 januari van dit jaor vieren de Alt Prinse mit en reünie ‘t 11 jaorig jubileum. Dit veurafgaond an ’t Ald-Wieverbal.

leuke anekdotes:
1. prinsenreceptie natuurlik - mit alde ieskar dör de joekskapelleeije naor de receptie gereeje.
2. joekskapel gaf altied woensdag naor ut utkomme en serenade beej de prins an huus,
    ik as lid van de joekskapel wist dat natuurlik. Op woensdag wachte mar der kwaam niemand. Toen
    kreeg ik op zondagmerge vur de receptie tuus en ontbijt aangeboijee dör
    de joekskapel. 

1998

Prins Jos den Urste (Poels)

Slogan

Gen gemèt en gezaag, weej make lol dees daag.

Nao 17 jaor drugt Vorst Reijnaert 3 (Wiel Coenders) de scepter ovver an Vorst Reijnaert 4 (Fried Hanraets).

Vanaf dit jaor kunnen de Vöskes de vlag laote wapperen mit Carnaval.

De Mieëlderse Revue stut vôr de 33e kier op de bühne.

1999

Prins Paul den Urste (Timmermans)

Slogan

Nog vur de eeuw wissele zal,

Make weej enne KNAL-CARNAVAL!

Nao 11 jaor hangen de narren (John Steeghs en Wilbert Coenders) hun pakken an den hoak. De urste vrouwelijke nar (Petra Lucassen) nimt ut ovver.

2000

Prins Johan den Urste (Peelen)

Slogan

Ok al is dur nog zonne groëte brand,

Veur Carnaval zette weej alles an de kant!

Nao 11 jaor druugt Jan Poels de vurzittershamer van CV de Vöskes aover an Eric Vullings.

Ozze nij-je pastoeër Ruud Verheggen verrast de Mieëlderse minse mit ennen buut tijdens de carnavalsmis.

2001

Prins Roel den Urste (van de Pasch)

Slogan

Vèrkes an de liere,

Weej gaon Carnaval viere!

Wilbert Coenders wurt uutgeroepe tot Vorst Reijnaert 5. Heej is de zoeën van Ald Vorst Wiel Coenders.

Ien November van dit jaor viert CV de Vöskes ur 5x11 jaorig jubileum.

O.a. mit veurrondes van de Buutkampioenschappen en enne urste Limburgse Aovend.

2002

Prins Leo den Urste (Kuntzelaers)

Slogan

Weej laote os dur Gulde of Euro nie kliere,

Weej gaon èvegoed Carnaval viere!

Alt-Prinsen winnen veur ut urst de liedjesmiddag mit de carnavalsschlager ‘5x11’.

Dit jaor iets neejs vur de jeugd tot en mit groep 8 van de basisschôl: en ‘snotneuzenbal’.

2003

Prins Thomas den Urste (Martens)

Slogan

Enne echte Vos goeït mit ôs alle remme los!

En leuke anekdote. Carnaval viel dat jaor ien Februari, 9 mônd later op den 11e van den 11e wier Rens geböre.

Vriendenclub: ‘kammorräöj van de Vöskes opgericht.

3e Limburgse aovend mit top artiesten: Beppie Kraft en Big Bennie.

2004

Prins Edwin den Urste (van de Winkel)

Slogan

Al vruust ut buute dat ut krakt,

Mit Carnaval wurt dur fieëst gemakt!

Jubileum Mieëlderse truujen. Stien Rutten wert uutgeroepen tot 22e oppertruuj.

44e utgave van de jaorlekse carnavalskrant ‘de Vossentoeter’.

2005

Prins Wim den Derde (Willemse)

Slogan

n Brandje of ’n ongeval

Helaas, weej viere Carnaval!

Alt-Prinsen winnen wer de liedjesaovend mit de carnavalsschlager: ‘Weej blieve hange’.

Ald-Prins Ger 4 Thiesen is 3x11 jaor lid van de Revue.

Op en terras ien België gevraogd um Prins te werre, en gedurende de Carnaval de griep, en niet te zuinig. Mar zo’n fieëst kunde nie laote loeëpe dus gewoeën ien de polonaise. 

2006

Prins Harrie den Urste (Vissers)

Slogan

Drie daag lang gaon wee jan de zwier,

Mit jong en ald make weej veul plezier!

Ien de Vossetoeter wert en actie opgestart um het Vossemonument naor en prominentere plats verplatst te kriege

Ien 2006 is het de letste kier dat de Prins mit zien gevolg op Carnavalszondag en bezuukske an d’n börgemeister en zien vrouw brengt.

2007

Prins Bart den Twedde (Kerstjens)

Slogan

Wiste gillie ut al,

Dit wurt enne behuuuuuuuuuuurlijk goeje Carnaval!

René en Marijn Poels neme afscheid as redactielid van de Vossetoeter. René zei op de redaksievergaderingen duk ‘Wat weej ien de Vossetoeter schrieve is noeït geloge (mar hier en daor helpe weej de waorheid ’n bitje)”.

2008

Prins Tom den Urste (Smits)

Slogan

Beej de Vöskes veurop, viende weej hiëlemaol top!

2009

Prins Pascal den Urste (Vissers)

Slogan

Niks transportiere, weej gaon Carnaval viere!!

Anekdotes:

De latste Mieëlderse Prins van de gemente Mieëldere-Wanssum. Dus ook de latste sleuteloverdracht ien Mieëldere mit meuge make as Prins.

Dat jaor haaije we nog enne Mieëlderse Prins, Adrie Baard in het Schuttersveld woar we mit en afvaardeging op de receptie zien gewest.

2010

Prins Paul den Twedde (Peters)

Slogan

Mieëldere-Wanssum of Hors an de Maas…

Ien Mieëldere blieft mit Carnaval de Vos d’n baas!

Den urste Mieëlderse Prins van de gemente Hors an de Maas. Den urste kier naor de sleuteloverdracht ien Horst. De ganse carnaval ien enne gouden koets rondgereeije den dur de kammeraoij was geregeld.

2011

Prins Jurgen den Urste (Wijnbergen)

Slogan

Mit Carnaval make weej ôs gen dikke bieën,

En zette de bluumkes buute!

Ze zegge mej "Wet waor ge àn begint", mar dat wette nie, dat motte ervare. Dat is ’t moie van Prins zien. Ge ervaart ’t allemaol!

2012

Prins Frank den Urste (Thijssen)

Slogan

De trom en toet ien de kàst want mit dees daag halde weej un lekker pilske vàst!

De 65ste Prins zien, mar toch 't 6x11 jubileum mit mugge make. Dat was toch wel un moije gebeurtenis wat nie vur veul Prinsen is weggelegd.

2013

Prins Alex den Urste (Disveld)

Slogan

Is 't nou bam jonge of boks ouwe, dizze Carnaval zien weej nie te houwe!

En doar hebbe weeij alles an gedoan um dat ok woar te make. Ut was en geweldige belevenis vur os ganz gezin.

2014

Prins John den Urste (Steeghs)

Slogan

Dizze Carnaval loëp ik veurop rèken daor mar op

En gans jaor ien Mieëldere vurop mugge lope. Alhoewel, zoals het in Mieëldere de laatste joaren gebroekelijk is, mugge rennen. Dat was ok ’t urste wat ze zen ien Brabant, op mienne urste werkdag na de receptie. “Tjonge Tjonge wa ge da bej jullie hard, woane”

2015

Prins Kevin den Urste (Kleeven)

Slogan

Dees daag gut de pieper van de brandweer an de kant en loeëpe weej mit de scepter ien de hand!

Carnaval vieren mit enne kleine op komst, en Prins van de Voskes zien mit ut 55 joarig bestaon van de Vossetoeter. Weej hebbe genoten.

 2016

Prins Eugène den Urste (Peelen)

Slogan

 Weej laote de bloemme ff staon, Um veurop ien de polonaise te gaon!

 Precies 50 jaor geleeje was mien pap, Prins Thei I ok Prins van de Voskes. Bart, ozze zoën , was dit jaor adjudant van de jeugdprins.

 Weej hebbe genoten.

 2017

Prins Paul den Derde (Coenders)

Slogan

 Mit dees daag laote weej de vrachtwagen staon um compleet uut os dak te gaon!!!

 Ik was zoewiezoë al gröts dat ik Prins mog zien, mar dat ik hiermit opa en ôzze pap heb opgevolgd mâkt ut nog miër   biezonder! 

 2018

Prins Wilbert den Urste (van de Laar)

Slogan
Nao jaore lang sjouwe gaon weej nów èn fieëstje b(r)ouwen!!

 2019

Prins Koen den Urste (Voesten)

Slogan
‘Mit dit trio an d’n top,
Zetten weej samen mit alle Vöskes de carnaval op ziene kop’
 De ganse Carnaval het de techniek motte wachte. Zoedat geej van os enne 100% Carnaval het kunne verwachte.
Alternatieve slogan:
Dak dr aaf!

 2020-2021-2022

Prins  Serge den Urste (Coenders)

Slogan
'Vier de vastelaovend mit ôs veurop, dan make we same schik, daor spitse weej ôs op!t
 

 2023

Prins  Tim den Urste (Coenders)

Slogan
"   "

 

Vorsten

Frens Coenders (Vorst Reynaert I)  (1957 t/m 1973)

Mart Mooren (Vorst Reynaert II)  (1974 t/m 1980)

Wiel Coenders (Vorst Reynaert III) (1981 t/m 1997)

Fried Hanraets (Vorst Reynaert IV) (1998 t/m 2000)

Wilbert Coenders (Vorst Reynaert V) (2001 t/m 2011)

Bart Kerstjens (Vorst Reynaert VI) (2012 – heden) 

Secretarissen

Piet Thiesen (1949 t/m 1956)
Jacob Rutten (1957 t/m 1968)
Eed Coenders (1969 t/m 1973)
Joop Robijns (1974 t/m 1975)
Ton Dik (1976 t/m 1978)
Mat Keulards (1979 t/m 1980)
Piet Thiesen (1981)
Frans Poels (1982 t/m 1984)
Steef Werner (1985 t/m 1987)
Martin Geurts (1988 t/m 1989)
Jan Rutten (1990 t/m 1995)
Shèr Hendrix (1996 t/m 2004)
Eric Wijnhoven (2005 t/m 2017) 
Frank van de Ven (2017 t/m heden)

Dansmarietjes

Kim Arts (2011 t/m 2013) 
Scharmaine Kleeven (2011 t/m 2013)

Boerenbruidsparen

Hieronder en aoverzicht van de iendeling van de buurte mit de Carnaval en alle (jeugd)boerebruudspaare van CV de Vöskes.

1963
Boerenbruudspaar:
Kessels Annie (Annie Kessels)
Bèke Piet (Piet Jenneskens)

Getuuge:
Coenders Nellie (Nellie Coenders)
Renier Poels (Renier Poels)

1964
Boerenbruudspaar:
Nellie van Ben (Nellie Coenders)
Keuterse Hay (Hay van Lipzig)

Getuuge:
Tiny van Henk (Tiny Coenders-Vissers)
Piet uut ut Brugend (Piet Coenders)

1965
Boerenbruudspaar:
Hanneke van de Kniensheuvel (Rosalique Hoezen)
Krelis van d’n Hoeëk (J. van Dijck)

Getuuge:
Nellie Mooren (Nel Peelen-Mooren)
Sef Peelen (Sef Peelen)

1966
Boerenbruudspaar:
Grada van de Bèkweij-je (Sjer de Koning)
Helmut van ut Kleidurp (Wim Camps)

Getuuge:
Peet de Koning (Peet de Koning)
Ton Bovee (Ton Bovee)

1967
Boerenbruudspaar:
Koeëba van de Lieëmberg (Bertie Mooren-Bovee)
Driekus van ut Neejdurp (Bart Mooren)

Getuuge:
Frans Coenders (Frans Coenders)
Mia Peelen (Mia Coenders-Peelen)

1968
Boerenbruudspaar:
Trieneke van de Mangelekoel (Liesbeth Beurskens-Peters)
Matties van de Knolleberg (Piet Jacobs)

Getuuge:
Truus van Neervenhof (Truce Gerrits-van Neerven)
Ed Coenders (Ed Coenders)

1969
Boerenbruudspaar:
Merieke van de Kleihof (Annemie Arts)
Wullem uut de Spiekerhoeeëk (Wim Pingen)

Getuuge:
Marian van de Neervenhof (Marian van Neerven)
Sraar van de Bijenbrugge (Sraar Kessels)

1970
Boerenbruudspaar:
Jannemieke Nooitgedacht (Lucie Hendriks)
Tieneske Plotseling (Jos Poels Lzn.)

Getuuge:
Els Tax (Els Kessels-Tax)
Lei Bovee (Lei Bovee)

1971
Boerenbruudspaar:
Merieke van Boeëms Wum (Mia Coenders-Dinghs)
Wullem van de Burgveldkamp (Wiel Coenders)

Getuuge:
Nel van de Koestraot (Nel Peelen-Mooren)
Hoekse Boers Lei (Lei van Dijck)

1972
Boerenbruudspaar:
Tonia van Billekeshof (Tonia van de Mortel-van de Kerkhof)
Frènske van de Zanddèl (Frans van de Mortel)

Getuuge:
Truus van de Kieësköp (Truus Vissers-Roefs)
Lei Vissers (Lei Vissers)

1973
Boerenbruudspaar:
Fien van Pierke ziene Mart (José Poels-Driessen)
Renatus van ut Haagveld (René Poels)

Getuuge:
Lien van Grad uut de Pieël (Lenie Hendriks-Cox)
Tinus van Jan van ut Tiendersveld (Mart Hendriks)

1974
Boerenbruudspaar:
Door van Tummer Piet (Door Coenders-Peters)
Frèns van Coenders Ward (Frans Coenders)

Getuuge:
Jo van Reijnders Chris (Johanna Peters-Reijnders)
Sef van Tummer Handrie (Sef Peters)

1975
Boerenbruudspaar:
Marie van Coxe Grad (Riet Cox-Kuijpers)
Sraar van Schoesters Ton (Ger Cox)

Getuuge:
Bouwmans Hent zien Hanna (Han Willems-Bouwman)
Willems Hent ziene Joeëzef (Hent Willems)

1976
Boerenbruudspaar:
Ria van Brugends Grad (Ria Pouwels)
Mungo Toeën van Keutershof (Toon van Lipzig)

Getuuge:
Truuj van ut Kraejenest (Trudy Poels-Hendriks)
Petran van Kastieëls Bertus (Jan Poels)

1977
Boerenbruudspaar:
Jo van ut Ganzegat (Jo Verheijen-Relou)
Schoesters Jan van an de stinkende bèèk (Jan Verheijen)

Getuuge:
Grada van d’n Blauwpoeët (Gerry Vergeldt-Clevis)
Grad van de Pieëlreus (Ger Vergeldt)

1978
Boerenbruudspaar:
Tonia van Jaegers Lei (Ton Custers-Bovee)
Gradus van op d’n Berg tot guns Kastieël (Ger Custers)

Getuuge:
Ria van Dom tot Mieëldere (Ria Soons-van Zijl)
Sjaak van ut Zuuje (Sjaak Soons)

1979
Boerenbruudspaar:
Han van Piet van Jan d’n Borstel (Han van de Pasch-Terburg)
Rien van Lei van Rofferds Drikus (Rinus van de Pasch)

Getuuge:
Mariet van Piet van ut Bèèkveld (Mariet van de Zanden-van de Elsen)
Jan van Pruuse Gerrit (Jan van de Zanden)

1980
Boerenbruudspaar:
John van de Sjembuurt (John Hofland)
Marie d’n Tieënekratser (Marie Hofland)

Getuuge:
Mat van Behang en Plèk (Mat Keulards)
Toos van de Jaegermeister (Toos Keulards)

1981
Boerenbruudspaar:
Sef van de P-straot (Sef Peelen)
Nelleke van Jan van Hoeve de Jost (Nel Peelen-Mooren)

Getuuge:
Kangeroe Rens (Rens Poels)
Marie van de Smallebroekerloeëp (Mie Mooren-Bovee)

1982
Boerenbruudspaar:
Ton van ut Haagveld tot Schuutwater (Ton Mooren)
Truus van Sjang van ut Kastieël (Truus Mooren-Poels)

Getuuge:
Frans van ut Mègelsumse Smaalebroekerland (Frans de Ruyter)
Bernadette van Lutjeshof (Bernadette Arts)

1983
Boerenbruudspaar:
Piet, baron van zit- tot Rabobank, telg van de Zekerheid (Piet Timmermans)
Thea, gravin van ut viswater, fruele van de mieëlderse schutters (Thea Seuren)

Getuuge:
Sefke van ut Peggeriek (Sef Everts)
Jos van de Knöllekeshof (Jos Martens)

1984
Boerenbruudspaar:
Mart van Boswachters Truuj en truckers Toeeën (Mart Smits)
Nel van Piet de schilder uut ut Pieëlhazeriek (Nel Smits-Beerkens)

Getuuge:
Truus van Mie van de Pannesjop tot Belhamel (Truus Meester)
Hendrik van ut haantje van Bunschoten tot Spakenburg (Henk Meester)

1985
Boerenbruudspaar:
Wiel van Tinus uut ut Bokkeriek (Wiel Kerstjens)
Bertie van Jan d’n bekker (Bertie Kerstjens-Kessels)

Getuuge:
Marian van Heijne Mie uut ut Knöllekesriek (Marian Thijssen)
Toeën van Schoesters Hem (Toon Thijssen)

1986
Boerenbruudspaar:
Jan van Bèken Hannes ziene Jan tot Megelsheim (Jan Jenneskens)
Gerty van Pierre van de Smele uut ut Roekeland (Gerty Jenneskens-Beterams)

Getuuge:
Ans van Köster Selm uut ut Spurriemukkeland (Ans Reijntjes-Nelissen)
Wiel van Vrachtrij-jers Ho-Ho-Hent (Wiel Reijntjes)

1987
Boerenbruudspaar:
Conraad van Kepse Kries uut de Hei (Coen Robbins)
Bertie van Tinus ziene Jan uut ut Tiendersveld ( Bertie Robbins-Hendriks)

Getuuge:
Nellie van Dorsers Sef uut de Krukkem (Nellie Dorsers)
Bennie van de Loeësiepin uut ut Piethazeriek (Ben Bakens)

1988
Boerenbruudspaar:
Sjaak van Nöl van Antoeën ziene Sjaak en Ruyters Maria (Sjaak Verbeek)
May van Jan van Lewiese Sjeng en Hoebekes An (May Verbeek-Kunnen)

Getuuge:
Geert van Ger van Moeres Gradje (Geert Mooren)
Marian van Jan van Diekmans Bet van ut Vore (Marian Mooren-Keltjens)

1989
Boerenbruudspaar:
Chris van Thei van Cuppes Chris en Nelke van Kogels Handrie (Chris Cuppen)
Riek van Sanders Toeën en Marie van Everde Sir (Riek Cuppen-Sanders)

Getuuge:
Jan van Snij-jer Piet (Jan Peters)
Anny van Jèntje van d’n Dam (Anny Peters)

1990
Boerenbruudspaar:
Math van Peele Jèntje en Cor uut ut Haagveld (Math Peelen)
Annie van Lemme Kuuëp en Beth uut ut Meuleveld (Annie Peelen-Lemmen)

Getuuge:
Reinier van Thiese Piet en Truus uut ut Brugend (Reinier Thiesen)
Annie van Brouwers Jeu en Marie van d’n Rouwenberg (Annie Thiesen-van Rijswick)

1991
Boerenbruudspaar:
Toine van den alde pilledrèjer achter ut Joëzefkepelke (Toine Teunissen)
Rikie van Goeëres Bèr van de Schanseknuppels (Riek Teunissen)

Getuuge:
Martien (Stekkie) van póstjäntje van de Vös (Martien Steeghs)
Christien van de pieëp van de wiendbuule (Christien Steeghs Peters)

1992
Boerenbruudspaar:
Piet van Smidse Sef (Piet Kusters)
Jo van Jaeger Lei (Jo Kusters Bovee)

Getuuge:
Peelen Jentje ziene Bèr (Lambert Peelen)
Annie van de Pluusberg (Annie Peelen Janssen)

1993
Boerenbruudspaar:
Piet van Appelen Toeën en Hartjes Betje (Piet van Lankveld)
Astrid van Knillis van de erdweg en Trien van Frens d’n keielegger (Astrid Seijkens)

Getuuge:
Geert van Pony Hand (Geert Dings)
Miranda van Ties van Lies van de Schanseknuppels (Miranda Dings)

1994
Boerenbruudspaar:
Hans van Megelsum tot Keuter (Hans Verbeek)
Maria van Lies van ’t Mieëlders Hof (Maria Verbeek)

Getuuge:
Han en Truus van Ham tot Schuutwater (Han vd Pasch Terburg)
                                                         (Truus Mooren Poels)

1995
Boerenbruudspaar:
Henk van ’t Haantje van Bunschoten tot Spakenburg (Henk Meester)
Truus van Jack van Lemme Piet en Mie van de panneschop (Truus Meester Willemsen)

Getuuge:
Leo van Nabbes Jeerke en oppercent van buurt ’t Centrum (Leo Nabben)
Tonny van Toon van de Keieschieters (Tonny Nabben Nissen)

1996
Boerenbruudspaar:
Nel van Hoeijmakers Mie en Drisse Sef van de Diekerhei (Nel Lucassen Peeters)
Hub van Cuppe Nel en Michels Grad uut ’t Ezelriek (Huub Lucassen)

Getuuge:
Mariet van Korstjaans Truuj en Wilbers Toeën v.d. Meulewiekers (Mariet Hermans Wilbers)
Jan van Huys Door en Hermans Toen van de Dreumels (Jan Hermans)

1997
Boerenbruudspaar:
Bep van Poelse Bertus en Verstappers Drieka uut ut Vossenriek (Bep Weijmans Poels)
Piet van Anna en Weijmans Koos uut ’t Lönse huibuke riek

Getuuge:
Ria van Han van Thei uut ’t Maasjoertse nëst (Ria Deenen)
Sjaak van Nes en Ser Deenen uut ’t Wiendbuule riek (Sjaak Deenen)

1998
Boerenbruudspaar:
Eugène van Peele Jentje ziene Thei en Tiny van de Tegelse pannekletsers (Eugène Peelen)
Anja van Wim Smits uut ut Bokkeriek en Door van Kuijers Wim (Anja Peelen Smits)

Getuuge:
Mariska van Thei Tax Jan en Philien van Jan Aerts (Mariska Poels Taks)
Twan van Mart van Steege Toeën en Nel van Duykers Lou (Twan Poels)

1999
Boerenbruudspaar:
Noud van Pluusbergs Bertus en Nellie van Moere an ut kruus (Noud Janssen)
Marlies van Toën en Truus van de zaal uut ut Roekenest (Marlies Janssen Kusters)

Getuuge:
José van Pluusbergs Bertus en Nellie van Moere an ut kruus (José De Lange Janssen)
Roel van Bert en Rietje uut ut Delfts Blauwe land (Roel de Lange)

2000
Boerenbruudspaar:
Toos van Clabbers Sjeng en Nel tot Inter Chalet (Toos Coenders-Clabbers)
Ed van Nöl den Köster en Cila van d’n bieënhouwer (Ed Coenders)

Getuuge:
Riek van Sanders Toeën (Riek Cuppen Sanders)
Chris van Thei van Cuppen Chris (Chris Cuppen)

2001
Boerenbruudspaar:
Annie van Verieswicks Jeu en Brouwers Marieke v/d kortenbos (Annie Thiesen v Rijswick)
Reinier van Menier Thieze Piet en Poelse Truus an 't pedje (Reinier Thiesen)

Getuuge:
Theresia van de thiëtéute (Trees Broers Hendriks)
Jozefien vande Tuuteköp (José Poels Driessen)

2002
Boerenbruudspaar:
Tiny van Maurice Jac en Wijnands Leen v/d Meterikse Meulewiekers (Tiny van Mijl Janssen)
Bert van Niet van panneschops Bér en Ad v/d Dordtse schapekoppen (Bert van Mijl)

Getuuge:
Tiny van Toete an en Snejers Sef van de Wiendbuule (Tiny Vreede)
Jan van Vreede's Thei en Coxse Mie van de Ruuk (Jan Vreede)

2003
Boerenbruudspaar:
Johan van Broer en riek van de stiereboer van de Tienderseweg (Johan Van Luijtelaar)
Saskia van jan en Jet uut 't Maasjoertse nëst (Saskia Baltissen)

Getuuge:
Roel van Rinus en Han van de Ham (Roel v/d Pasch)
Anouk van Hay en Annemie uut 't Bokkeriek (Anouk Rutten)

2004
Boerenbruudspaar:
John van Ria en Jo van Ties en Lien uut ’t spurriebuukenriek (John Kluitmans)
carla van Mie en Fun van Catrien en Diekmans Jan (Carla Kluitmans Wijnhoven)

Getuuge:
Ton van Nel en hay van Cranevelds Kuëb van de Kiëskop (Ton Theelen)
Marij van Nilesse Lei en Truus van de spurriemökke (Marij Theelen Nelissen)

2005
Boerenbruudspaar:
Alex van Arnold en Nell uut ut centrum (Alex Disveld)
Heidi van Venz Piet en Dorien uut ut pielhazenland (Heidi de Mulder)

Getuuge:
Ramon van Riek en Ger van Coxe Teng (Ramon Cox)
Kim van Jacobs Huub eb Annenie uut ut Dreumelriek (Kim Jacobs)

2006
Boerenbruudspaar:
Martijn van Moeres Ton van ut kruus en Truus van Poelse Sjang (Martijn Mooren)
Gosia van Ireneusz en Henryka Tralka van den Oder (Gosia Tralka)

Getuuge:
Lei van de spyker van de Thiëtuite (Lei Kuntzelaers)
Els van Lensen Toeënvan de Wiendbuul (Els Kuntzelaers)

2007
Boerenbruudspaar:
Robert van den twelling van Custers Ger en Ton Bovee van de Hoofdstraot (Robert Custers)
Angelique van Hoekseboer en Heesen Jetje an de bèèk (Angelique Custers van Dijck)

Getuuge:
Jan van Stien van Diekmans Jeu en Rutten Toeën (Jan Rutten)
Gerry van Tiese Jo en Tilla van 't tienderse geitecafé nevve de kèrk (Gerry Thijssen)

2008
Boerenbruudspaar:
Wilbert van jan en Annie v/d laar uut ’t pieëlhazeriek (Wilbert v/d Laar)
Ans van Frans en Betsie Willemse uut ’t Vlaskopperiek (Ans v/d Laar Willemse)

Getuuge:
Shèr van Nölleke en Netty van de Mulder (Shèr Hendrix)
Els van hay en Mie Jeuken uut Lull (Els Hendrix Jeuken)

2009
Boerenbruudspaar:
Ton van Dora van de Staasie en Wumke de loënwerker uut ut Peggeriek (Ton de Boer)
Trudy van Schaaks Wum en Tiny van Haazebergs Wum uut ut vlaskopperiek (Trudy Steeghs)

Getuuge:
Peter van, van de Waters Hem en Nel van Truy van slegter Grad uut ut bokkeriek (Peter van de Water)
Chantal van Fuchse Hans en Wöltgens Lies uut ut Kirchroatsj viedel blieërhei (Chantal Fuchs)

2010
Boerenbruudspaar:
Peter van Toën van de Klutetrappers en Bets van Tinus Petje (Peter Cornelissen)
Ellen van Peelen Sef van de P straot en Nelleke van Moeres Jan (Ellen Cornelissen Peelen)

Getuuge:
Lucas Van Moeres Ton en Truus van ut Kruus (Lucas Mooren)
Mieke van Frederix Jan en Els van de Wiendbuul (Mieke Frederix)

2011
Boerenbruudspaar:
Martien van Sjef en Mien van de Hoofdstroat (Martien van Osch)
Angelilique van Joop en Corrie uut het Knolleriek (Angelique van Osch Gysbers)

Getuuge:
Alt Prins Johan 1 van Annie en Peelen Math uut de P-stroat (Johan Peelen)
Alt Prinses Louise van Thea en Frans van de Broekschenhof (Louise Peelen de Grunt)

2012
Boerenbruudspaar:
Henk van Nölleke en Maria van de pottebakkershoeve (Henk Verbeek)
Jolande van Jan en Roos Overneer uut 't ernemse Riek (Jolande Overmeer)

Getuuge:
Bernard van Geurtse Piet en Anneke uut de Hoofdstraot (Bernard Geurts)
Wilma van Bussemakers Jac en Bets ût Helje (Wilma Bussemakers)

2013
Boerenbruudspaar:
Eric van Wienhove Gerrit en Tonnie van de Wiendbuul (Eric Wijnhoven)
Dorine van Martens Ton en Mariet uut ut Dreumelriek (Dorine Wijnhoven Martens)

Getuuge:
Annemiek van Lensen Toeën van de Wiendbuul (Annemiek Poels)
Doortje van Jos van Poelse Sjang en Lina (Doortje Poels)

2014
Boerenbruudspaar
Peter van Berghs Chris en Ria uut ’t centrum (Peter Berghs)                           
Silvia van Ton en Fien van Landgoed de Gortmeule uut Hôrs (Silvia Berghs-Hoeymakers)

Getuuge
Toine van Kees en Mientje uut ’t Nölerriek (Toine Bastiaans)
Anja van Mökke Jeu en Water An uut ’t Dreumelriek (Anja Bastiaans-Janssen)

2015
Boerenbruudspaar:
Frank van Theo en Ans van de Stevensbèkse Snèwbulten (Frank van de Ven)
Inge van Noud en Maria van de slègter van de Blitterswikse Ruuk (Inge van de Ven Rötjes)

Getuuge:
Edwin van Herman en Mien uut de Vogelbuurt (Edwin Kohrman)
Karin van Venz Grad en El uut ut Piëlhazenriek (Karin Kohrman)

2016

Robbert van de Kikvors, van meister Jacobs en Iny van de Langstraot uut Rooy
Hermie van de Kikvors, van ziekenbroeder Sjef en Mia uut ut Piëlhazeriek

Hun getuuge zien:

Jürgen de keuterboer, van Wijnbergen Toeën en Rikie van de Gun
Margo van schaopenboer Engelbert en Ald-oppertruuj An van de Veestraot

2017

Geert van Jakobs Jan en Bertha van de Snewbulten uut d'n Leppenbemmel 
Melanie van Jansen Jan en Wies van de Bliekers uut Muszes

Hun getuuge zien:

Max van Timmermans Piet en Joke uut ut Centrum
Mariëlle van Versleijen Piet en Truus van de Meulewiekers oet de Mieëterik

2018

Ton de sjnelle Zittesje sjnaak uut het Marotteriek
Charlotte Ut Braobants durske van de Peeltuuters uut de Venhorst

En de getuuge:

Ronald Van Henricus en Henrica Verberne uut 't Keienland
Bianca van Laurentius en Regina van den Heuvel uut 't Pieelhazeriek.

2019

Thomas van meister Bert en Fien uut de Christinastraot
Gabriëlle van Chris en Kit van de Snèjer uut Den Bogerd

En de getuuge:

Pieter van Piet van de Smid en Jo van de Mgr. Jenneskensstraot
Peggy, de bekkersdochter van Pierre en Tiny uut ’t Pieëlhazeriek

2020

Roel Cox van Ger en Rieky uut de Julianastraat
Gerry Franssen van Gerrit en Annie van het Broek uut ’t Pieëlhazeriek

En de getuuge:

Ron Denissen van Hay en Greet van de Hei
Nicole Deenen van Sjaak en Ria Deenen uut de Christinastraat

2023

Lonneke van Prins Henk II “Tummel” Peters en Tiny Kusters van de Piëlhaas uut de P-straot

Dave van Arie “Ed” Snellen van de Peg en Betsie van Huberts Wielke uut ut Geitenriek

En de getuuge

Wilmie van Hoekseboer Lei en Heesen Jetje an de Meulebèèk

En Jos van louis de Hoog en Truus Stroucken uut ’t Drakenriek

JEUGDBOERENBRUUDSPAAREN:

1996

B: Juul Thielen

B: Lianne van Vegchel

1997     

B: Anneke van vloerbedekking Jan en Textiel An (Anneke Peters)

B: Niek van Motor Sraar en pillen Annie (Niek Bovee)

1998     

B: Hanneke van Frans en Tineke van de Neej buurt (Hanneke Geurts)

B: Niels van knutsel Thea en van Tummer Jan (Niels Geurtjens)

G: Clim van Frans den dakhaas en Drika van de Revue (Clim de Koning)

G: Linda van Joekskapel Toeën en bedminton Marian (Linda Thijssen)

1999    

B: Nard van Piet van de Elsen ziene Mart en van Meulewiekers Ans (Nard V/d Elsen)

B: Ilse van Wijnmaker Jan en Piëlhazen Christa (Ilse Grob)

G: Judith van bioloog Sraar en volleybalster Maria (Judith Bruisten)

G: Suze van verpleger Jab en Truus van Artsen Hay van de Megulsum   (Suze Joore)

2000    

B: Yoeri van Grüntjens Piet en Elly van de Stendert (Yoeri Grüntjens)

B: Doortje van Poelse Sjang ziene Sjang en de Wanssumse wiendbuul Annemiek (Doortje Poels)

G: Anne van Els van de joeksige toeters Annemie en Pieter (Anne van Els)

G: Luuk Lenders van boekhalder Peter en Knutsel Hermien (luuk Lenders)

2001    

B: Dennis van Wiel van de post en Riny uut ut centrum (Dennis Achten)

B: Kim van Noud van pluusbergse Bertus en Marlies van de zaal van ut Roekennest (Kim Janssen)

G: Karlijn van Ewalts petje en Christien van Kay van de Riet (Karlijn Ewalts)

G: Anke van Voesten Pietje ziene Grad en Hendriks Mart zien Margriet uut ut Dreumelriek (Anke Voesten)

2002

B: Heleen van Hans van Mègelsum tot Keuter en Mario van Lies van ’t Mieëldershof (Heleen Verbeek)

B: Karel van Lei ovver de bèèk en Anita van den Huushald (Karel Goumans)

G: Luc van Carel en Ank van ut Mieëlders Koeër (Luc van Hartingsveld)

G: Annette van volleybal Jan en peuterspeulzaal Truce (Annette Gerrits)

2003    

B: Jolijn van Lenders Peter uut ut Jocusriek en van Horcks Hay zien Hermien uut ut Bokkendörp (Jolijn Lenders)

B: Jasper van Harrie van Vissers Lei en Gerrie van Smits Thei (Jasper Vissers)

G: Paulien van Lei en Annemie de aovergeweijde geiten uut ut Tienderse riek (Paulien Janssen)

G: Matthijs van Pieter van de Wanssumse Wiendbuul van Els Jan en Annemie van de Geleense Laarisse (Matthijs van Els)

2004    

B: Simone van Hans van Mègelsum tot Keuter en Maria van Lies van ’t Mieëldershof (Simone Verbeek)

B: Noud van Lei van ovver de bèèk en Anita van den Huushald (Noud Goumans)

G: Reneé van John van de Raod en Dorethe van de Geiten (Reneé Steeghs)

G: Kim van ald-oppertruuj Ans en Paul van ’t scheif stuur (Kim Erps)

2005    

B: Denise, klèèndochter van Fun d’n burgemeister van Brugend (Denise Xhofleer)

B: Kevin van Twan van de spuit en Gertie alias vrouw zaal (Kevin Kleeven)

G: Tom van Wiel van ’t iezer en Nellie van ’t Dreumelriek (Tom Verhaag)

G: Kim van Ton van de raod van elf en Marian van d’n Huushald (Kim Arts)

2006    

B: Janine van voetballer Harrie en Gerrie van de jeugdcarnaval (Janine Vissers)

B: Frans van Lei van ovver de bèèk en Anita van d’n Huushald (Frans Goumans)

G: Nicole van Hans van de PK en Lizet van ut Keaversriek (Nicole Coenders)

G: Erik van Henk van de Mègulsum en Jolande uut ut Centrum ( Erik Verbeek)

Onderscheidingen

Oppervos

R.A.F. Dittrich
Piet Thiesen
Mies Coenders
Sjef Peters
Jan Reijntjes
Wiel Coenders
Ger Thiesen
Wilbert Coenders
John Steeghs

Mieëlderse Vos

Mart Reijntjes
Ger Thiesen
Jan Kersten JR
Jan Kessels
Christiaan Peters
Wim Matthey
Hans Verbeek
Wim Willemse
Wilbert van der Laar
Sjaak van Meyel
Petra Lucassen
Sher Hendrix
Ramon Cox
Gabriëlle Martens
Lucas Mooren
Jurgen Wijnbergen
Pascal Vissers
Henk Derikx
Jan Rutten
Eric Wijnhoven
Anouk Wagemans
Hay Vissers
Manon Gubbels
Toon van Lipzig
Bart Kerstjens
Jan van Lipzig
Mauk Wagemans
Tom Smits
Tim Coenders
Geert Jakobs

Ieëre Vos

Jan Mooren sr.
Rens Poels
Bart Mooren
Gerrit van Leuven
Piet Hendriks
Henk Vissers
Handrie Reijntjes
Frans Coenders (Temke)
Noud Hendrix
Jan Peelen
Jacob Rutten
Wim Reijntjes
Eed Coenders
Jan Reyntjes
Cor Coenders- Beerkens
Truus Thiesen-Poels
Frans Coenders (FRzn)
Wiel Coenders
Thei Peelen
Henk Geurts
Fons Verbeek
Christiaan Peters
John Steeghs
Wilbert Coenders
Eric Vullings
Martijn Mooren
Gabriëlle Martens

Lij-je van verdienste

Twan Geurts
Frans Poels
Steef Werner
Frans Coenders
Martin Geurts

Ieëre Lij-je

Piet Thiesen
Frans Coenders

Zilvervossen:

1982: Dokter Heijs
1984: Sjang Poels
1985: Jacob Rutten
1986: Huigje Breen
1988: ’t Meerlo’s Klokje
1989: Harry Reijnders
1991: Fanfare Eendracht Meerlo
1992: René Poels
1993: De Moederbrigade
1994: Hulpverleners Hoog Water
1997: Toon Smits
1998: Piet Coenders
1999: Jan Peelen
2000: SV Meerlo
2002: Jan Poels
2003: Pierre Theulen
2004: Herman Graste
2005: Ina de Schipper
2007: Chris Volleberg
2008: Jan Buddiger
2009: Joep Hahn
2010: Ysbaancommissie
2011: Marleen Voesten & Tiny Koppes
2012: Ger Thiesen
2013: Frans van Arensbergen
2014: Jan Steeghs
2015: Sjaak Wijnhoven
2016: Truus Mooren-Poels
2017: Reinier Thiesen
2018: Pastoor Ruud Verheggen
2019: Jan en Lenie van Dijk
2020: Heidi Disveld

Voorzitters

Mathieu Keysers  (1949 t/m 1956)
Piet Thiesen  (1957 t/m 1979)
Ton van Nuenen  (1980)
Handrie Reijntjes  (1981)
Hay Kersten  (1982)
Twan Geurts  (1983 t/m 1985)
Martin Geurts  (1986 t/m 1989)
Jan Poels   (1990 t/m 2000)
Eric Vullings  (2001 t/m 2011)
Mauk Wagemans  (2012 - heden)
 

Penningmeesters

Piet Thiesen (1949 t/m 1956)
Jacob Rutten (1957 t/m 1972)
Jos Peters (1973 t/m 1981)
Frans Poels (1982 t/m 1984)
Martin Geurts (1985 t/m 1986)
Hans Verbeek (1987 t/m 1993)
Mieke Matheij (1993 t/m 1995)
Johan Peelen (1996 t/m 2005)
John Steeghs (2006 t/m 2016)
Patrick van Soest (2017 t/m heden)

Narren

Ger Mooren (1948 t/m 1949)
Jeu Cox (1950)
Jan Reijntjes (1951)
Handrie Reijntjes (1952)
Jan Kessels (1953)
Nol Hendrix (1954 – 1961 – 1963 t/m 1966)
Jan Janssen (1955)
Pierre Reynders (1956 – 1959 - 1962)
Frans Gielen (1957)
Gijs Keysers  (1958)
Bart Mooren (1960)
Funs Wijnhoven (1967 t/m 1969)
Frans Coenders (1970 t/m 1975)
Twan Geurts (1976 – 1977 - 1980)
Albert Hendrix (1978 - 1979)
Bèr Gielen (1981 t/m 1987)
Wilbert Coenders (1988 t/m 1998)
John Steeghs (1988 t/m 1998)
Petra Lucassen (1999 t/m 2010)
Anke Cuenen (2000 t/m 2005)
Jan van Lipzig (2009 t/m heden)
Anke Voesten (2011 t/m heden)
Fiana Smits ( 2020 t/m heden)
Wesley van Genechten (2023 - Heden)
Rik van de Pasch (2023 - Heden)

Jeugdprinsen/prinsessen

Jeugdprins /prinses:

1968

Mart v/d Elsen

 
1969

??
 

1970

Peter Raedts

Jacqueline Thiesen
 
1971

?

?
 
1972

Ger Huisman
 
1973

Jac Arts

Antoinette Jaegers
 

1974

Hans Coenders

Bernadette Arts

1975

Egbert Geurts

Emmy Mooren
 
1976

Leon Mooren

Ietje Friesen
 
1977

Han Friesen

Hermie Jansbeken

1978

Roy Keulards

Anja Herscheidt

1979

Hans Broers

Annemarie Berkhout

1980

Johan Peelen

Carmen Kessels

1981

Fried Hanraets

Hennie Meester

1982

Stefan Martens

Erna van Kol

1983

Cor Seijkens

Angelique van Dijk

1984

Gerald Evers

José Mooren

1985

John Naus

Linda Seuren

1986

Leon Vullings

Carla Smits

1987

Ron Denissen

Angelique Willems

1988

Pascal Smits

Ingrid Verstraaten

1989

Thomas Martens

Gabrielle Volleberg

1990

Floris Poels

Susanne Broers

1991

Erwin Smits

Anuschka Rötjes

1992

Daniël Grob

Sonja Dings

1993

Joop Lucassen

Diana de Koning

1994

Hans Sijbers

Marloes Timmermans

1995

Bas Weijmans

Marli van Mijl

1996

Gian Wagemans

Linda Cox

1997

Arjan Cleven

Lonneke Peters

1998

Tom Smits

Maaike Geulen

1999

Jan van Lipzig

Sanne Peters

2000

Joost Bruijsten

Anke Kerstjens

2001

Rob Cuenen

Sjoerd Koppes (adjudant)

Niek Bovee (adjudant)

2002

Wiljan de Ruyter

Anne van Els

2003

Bjorn van Rens

Kim Janssen

2004

Bjorn Hendriks

Heleen Verbeek

2005

Anke Voesten

Karlijn Ewalts (adjudant)

Heleen Verbeek (adjudant)

2006

Bram Gubbels

Nick Arts (adjudant)

Toon van Lipzig (adjudant)

2007

Tom Verhaag

Kim Erps

2008

Janine Vissers

Adj. Femke Coenders

Adj. Marlie Thijsen

2009

Patrick Cox

Bart Vissers (adjudant)

Ron Willemse (adjudant)

2010

Wim Goumans

2011

Hugo v/d Laar

Coen Vissers (adjudant)

Nick Vullings (adjudant)

2012

Thijs Jacobs

Aniek Derikx

Joris Peelen (adjudant)

Femke Hendrix (adjudant)

2013

Roel Jacobs

Gé Custers (adjudant)

Bart vd Laar (adjudant)

2014

Willem Poels
Koen Peelen (adjudant)
Jelle Kleeven (adjudant)

2015

Jeffrey Jilissen
Lynn vd Laar
Jeanna vd Kerkhof (adjudant)
Dirk Jacobs (adjudant)

2016

Stan Rutten
Fleur Reijntjes
Milou Peelen (adjudant)
Bart Peelen (adjudant)

2017

Rick Schoonbeek
Niels Berghs (adjudant)
Sjoerd Aerts (adjudant)
Jordy Pouwels (Jeugdvorst)

2018

Harm Wijnbergen
Indy Peelen
Dave Vleeshouwers (adjudant)
Else Jacobs (adjudant)

2019

Mauk Disveld
Lynn Cox
Nikki Kusters (adjudant)
Maud Rutten (adjudant)
Lotte Vissers (adjudant)

2020

Rinske Wijnhoven
Yael Jakobs (adjudant)
Meike van de Ven (adjudant)

2023

Rens Wijnhoven (Jeugdprins)
Rafke Wijnhoven (Jeugdprinses)
Jilt Coenders (adjudant)

Oppertruujen

1983      Cor Coenders-Beerkens†

1984      Mia Mooren-Bovee

1985      Maria Peters-Friesen†

1986      Bep Jacobs-Clabbers

1987      Toos Seijkens

1988      Liesbeth Beurskens-Peters

1989      Truus Mooren-Poels

1990      José Poels-Driesen

1991      Wil Janssen-Jaspers

1992      Gonnie van Schijndel-Hopman

1993      Riek Broers-Volleberg

1994      Annie Thiesen-van Rijswick†

1995      Ton van Summeren-Poels

1996      Marianne Gorree-Theeuwen

1997      Kitty Thiesen-Barents†

1998      Mia Coenders-van Rijswick       

1999      Ans Erps-Zeegers

2000      An Vissers-Rutten

2001      Berthie Kerstjens-Kessels

2002      Jolijn Sijbers-Wagemans

2003      Bep Weijmans-Poels

2004      Stien Rutten-Janssen

2005      Marloes Timmermans

2006      Tiny Smits-Verstegen

2007      Anny Peters-Opsteegh

2008      Petra Lucassen

2009      Nicole Weijers-Mooren

2010      Angelique Custers-van Dijck

2011      Tiny van der Mijl-Janssen

2012      Heidi Disveld

2013      Manon Gubbels

2014      Peggy Kusters

2015      Sandra Denissen

2016      Lonneke Snellen

2017      Anke Voesten

2018      Fiana Smits - Michiels

2019      Mieke Mooren – Frederix

2020      Daphne Slot-Loonen

2023      Kim Jacobs

Burt-iendèling

Vogelbuurt

 • Leeuwerik
 • Fazant
 • Kievit
 • Patrijs
 • Cocq van Haeftenstraat 13a/b/c/d
 • Burgveldweg 42 t/m 46

Meule-end

 • Beatrixstraat 22t/m 54 + 33 t/m 57
 • Hofstraat
 • Irenestraat
 • Hoofdstraat 3 t/m 39 + 2 t/m 32
 • Pilmus
 • Bergweg
 • Bergsboslaan
 • Moleneind
 • Burgveldweg 1t/m 7 + 2 t/m 8
 • Heideweg
 • Den staling
 • Pluisbergweg
 • Cocq van Haeftenstraat 23 t/m 31 + 46 t/m 50
 • Stendert 4+6

Centrum

 • Alexanderstraat
 • Beatrixstraat 1 t/m31 + 2 t/m 20
 • Bernhardstraat
 • Frisostraat
 • Julianastraat 1 t/m 37 + 2 t/m 42
 • Mauritsstraat
 • Constantijnstraat
 • Cocq van Haeftenstraat 1 t/m 11 + 4 t/m 18
 • Pastoor Janssenstraat
 • Burgveldweg 39

Vossenhof

 • v. Aldenbruggestraat
 • Burgveldweg 11 t/m 35 + 16 t/m 40
 • Christinastraat
 • V. Hatzveldstraat
 • v. Myrlaerstraat
 • Margrietstraat
 • Cocq van Haeftenstraat 20 t/m 40
 • Meester Hermansstraat
 • Burgemeester Kellenaersstraat

Dorp

 • Dorpbroekstraat
 • Hoofdstraat 34 t/m 80 + 41 t/m 93
 • Mgr. Jenniskensstraat 2 t/m 14 + 3 t/m 11
 • Julianastraat 43 t/m 75 + 44 t/m 54
 • Den bogerd

Brugeind/megelsum

 • Beekveld
 • Elshout
 • Heesweg
 • Hogenbos
 • Stendert 13
 • Tienrayseweg
 • Veestraat
 • Dellekamp
 • De ham
 • Mgr Jenniskensstraat 13 t/m 15 + 16 t/m 28
 • Keuter
 • Keuterseweg
 • Kortenbos
 • Megelsum
 • Peschweg

KLOTSKOP

De KLOTSKOP is enne pries den wörd uutgereikt an degene den iets behuurlik stoms het gedaon. De KLOTSKOP ging al es enne kiër nor:

2009 Wilbert Coenders / Eric Vullings 
Umdat zeej: 
Pascal Vissers mos nog uut komme as prins. 
Anneke was beej ut revue team an ut oefenen toen zeej gebeld wier um te komme. 
Dit gebeurde dus mieërdere kiere en toen wisse die van de revue genoeg. 
Pascal en Anneke wierre prins en prinses van de Vöskes. 
Motte nie doen waor die van de revue beej zien want dan kriedde dun klotskop

2010 Peter Lenders
Umdat heej: 
Peter haaj ziene auto op de oprit stoan (docht heej) 
maar den was aachteruut geloëpe tigge ut muurke van de buurman. Hieële maol kapot. 
Dun buurman haaj ut muurke moj laote herstelle en wat gebeurde dur, 
dun auto liep vur dun twedde kier aachteruut van de oprit tigge ut muurke an. 
Kosse ze wer van veur af an beginne want ut muurke was we hieëlemaol kapot

2011 Hans Broers
Umdat heej:
Toen heej ien ziene dikke BMW met zien heundje Bobbie ien Wanssum ging tanken, 
heej Bobbie onbehieërd ien ziene dikke BMW liet. 
ok nog es zien sleutels ien ut contactslot liet zitten. 
Koos wieëte dat zien heundje Bobbie nie stil blieft zitten as geej den allieën ien zonne dikke BMW achter lot.
Koos wieëte dat Bobbie dan ging roondloeëpe en dan mit zien puuëtjes op de knop kan gon staon, 
die alle deuren van den dikke BMW op slot doet.
toen heej klaor was met tanke nie mir ien ziene dikke BMW koos.
Bobbie ok nie zô gek kreeg um nog aens op den knop te gaon staon. 
ok nog es ziene telefoeën nie beej zich haaj. 
daorum andere meense moos lastig vallen um nor huus te bellen um
mit de reservesleutels te komme zoeëdat heej wir ien ziene dikke BMW koos

2012 John vd Schalie
Umdat heej:
Toen heej ien enne weenkel van A. H. geld ging pinnen 
en heej ut geld uut de geldautomaat haai gehald, 
paniek ging schuppe ien den weenkel umdat heej mende dat 
den geldautomaat zien bankpasje haai opgevraete.
Daornao ok nog es fleenk paniek ging schuppe beej zien bank 
en die liet heej ok nog es zien bankpasje laote blokkieren umdat heej mende 
dat ut pasje gescimt was toen heej beej de A.H. an ut pinnen was.
Toen heej en paar daag latter en neej bankpasje kreeg, 
heej dat ien zien portemoneej dooi en der toen aachter 
kwaam dat zien ald bankpasje al de hieële tied daor zaat 
waor ut moos zitte en waor ut den hieële tied ok haai gezaete.
Heej eigelek wel haai motte wieëte dat ut bankpasje noeits 
dur den geldautomaat was opgevraete want dan haai heej 
ok gen geld uut den automaat gekrege want geld kriegde 
pas as ut pasje uut de geldautomaat is gehald.

2013 Eugene Peelen
Umdat heej:
De brandwèèr van Mieëldere haaj den gansen dag geoefend, en ri-jde 
op d’n terugweg mit de brandwèèrwage ien de file op de A12. 
Enne ambulans haalde rechts ien aover de vluchtstrook, mit sirene en 
zwaailicht (“prio 1” ien vaktaal).
Eugène wooj de zaak opneije en greep de portofoon. 
Vur de joeks zei heej “Brandweer Meerlo gaat prio 1 achter de ambulance 
aan voor een groot verkeers-ongeval op de A12”. Mar heeij drukte per ongeluk 
de sprèèksleutel van de portofoon ien, dus de meldkamer huurde dat en 
wooj groët alarm slaon. De meldkamer vroeg “Begrepen. 
Groot verkeersongeval op de A12. Hebben jullie nog meer hulp nodig?”
Eugène verschoot van kleur, van wit naor brandwèèr-roëd en wer terug naor wit. 
En heej was nog sneller dan anders mit antwoord gève dat ut ’n 
misverstand was, dat ze nog an ’t oefene ware en dat d’r op 
de A12 niks an de hand was. 
De rest van de rit zal Eugène wel stillekes uut ut rempke hebbe zitte kieke. 
Duut ‘ie anders noeït…

2014 Robert Custers
Umdat heej:
Robert en Angelique ware op vakantie ien un hieël luux huuske. 
Zeej ginge de deur uut mar ware de sleutel kwiet of vergaete. 
Timmerman Robert haaj wel un idee um de deur ope te kriege. 
Dur zaat un hoondeluukske ien en Robert doocht daor kom ik mit mien slanke lief wel dur hin. 
Mar wat wil nou ut geval, heej was toch te dik en kwaam vast te zitte ien ut luuk. 
Beej toeval laag dun telefoon vlak beej en koos heej daor un SOS mit uut zende. 
Hulptroepe hebbe hum toen kunne bevrijde.

2015 Rik vd Pasch
Umdat heej:
Rik het dees ieërvolle onderscheiding ontvangen van het revue team umdat Rik ment ten altied op zien 
mobile telefoon te motte kieke um te zien wat der 
ien de werreld um zich hin gebeurd, maar daardur nie mer ziet wat der vlak 
um zich hin gebeurd!!
En zoë gebeurde ut dat Rik fietsend vanuut schôl richting huus wer hiëel 
druk met ziene telefoon bezig was en den auto van Coenders Wiel den langs
den Tienrerse weg stond geparkieërd totaal niet zag en der mit en behuurlijke 
snelheid vol achterop knalde!! Daar beej den auto van Wiel en flinke 
pimp beurt gàf dur mit zien tand de laklaog te bewerken!!
De helft van zijn ondertand bleve ien den auto van Coeders Wiel staon 
en ôk mit en diepe sneej onder zien onderlip koos Rik richting dokter en 
tandarts!! En dan hebbe weej ut nog nie èns aover Wiel ziene auto!!

Al mit al enne terechte Klotskop 2015

2016 Mauk Wagemans en Tim Coenders
Umdat zeej:
Dit umdat zij er dur mis communicatie vur zurgde dat de zilvervos onderscheiding bij 
de uutreiking an Truus Mooren Poels nie aanwezig was en zo de Prins mit lege handen lieten stoan.
Vurzitter Mauk en medaille man Tim zouden hier vur zurgen. 
Tim had hem ok netjes kloar liggen mar docht dat die pas zaterdags mit de revue werd uutgereikt (wat de latste joare al nie mer gebeurde)
En Mauk docht dat hij Tim toch good de opdracht had gegeven de zilvervos medialle 
mondags vur 20.00 uur bij Paul Peters af te geven.
Dus toen nor moje woorden van Vorst Reynaert VI Bart Kerstjens en Vurzitter Mauk de Zilvervos dur Prins Eugène 1 
bij Truus mos were umgehange, docht Bart dat Mauk hem haai, Mauk docht dat Paul hem haai en de
Prins docht dat Bart of Mauk hem haai………..
Verbaasde blikken heen en weer en nor verschillende telefoontjes sprong Mauk op de fiets um hem 
bij Tim op te halen zodat nor un kleine vertraging alsnog de zilvervos bij Truus kon were umgehangen.
En dit alles onder de ogen van de klotskop commissie Martijn (Haas) en 
Lucas Moere die als super trotse zonen van Truus bij deze uutreiking anwezig waren!

Vrijdags mit de revue kregen Mauk en Tim de prachtige Klotskop uut handen van 
Truus Moere uutgereikt en zullen vurtaan wel dubbel controlere of ze alle onderscheidingen bij zich hebben!!

2017 Max Reijntjes
Umdat heej:

Max ging mit zien vriendin Kim noar de Mac drek um eur te 
Traktiere op een “lekker romanties dineetje”. Eigelik haaj Max thuus wille koke mar heej was wat lui angelet. 
Beej “ut restaurant” angekomme bleek den hieelemoal vol te zitte, dus zoat der niks anders op as dur de Mac drive te rijje. 
Toen ze eur ete han vonde ze, dat ut ete opete ien de auto nie echt romanties was en durrum zochte ze zich 
een moi bankske buute uut um op te goan zitte. 
Mar net toen Max de deur van de auto haaj dicht gegooid kwam ie der achter dat de sleutels nog op ut contact zoate. 
Den auto liep nog mar de deuren zoate harstikke dicht. Paniek beej Max, wat now te doeen. 
Dan mar belle mit mam ( die op vakantie was ien Turkije) woar de reservesleutel lit. 
Die lit ien de kluus, en de sleutel doarvan lit beej tante Yel ien Tegele. Dat was dus gen optie. 
Toen mar kontakt gezocht mit Eric Vullings ( huisvriend en handige harrie) of den misschien koos hellepe. 
Eric mit zien gereedschap doar noa toe en noa anwiezingen van wat jonge megjes die doar stonde te kieke kreeg Eric den auto los. 
Ondertusse haaj Max uut pure frustratie het gezamelikke romantische diner zelf al gans opgegete en bleef der vur Kim gaar niks over.

Moereklots 2017
Dat ok de klotskop commissie ( Lucas en Haas Moere ) wel is wat minder slimme akties hebbe is ok nie onopgemerkt gebleve. 
Zeej zun zichzelf echter noeits nominiere vur de klotskop dus hebbe vorst reynaert en klusgoeroe Jurgen Wijnbergen zelf vur en alternatief gezurregd. 
Toen alt klotskopwinnaar en nog veul dukker genominierde “vriend van de show” John van der Schalie afscheid noom as polisie meens
wier der vur um en afscheidsreseptie gehalde. Toen dat ter oere kwam van Lucas en Haas bedochte ze ut plan um John te verassen mit enne lifetime award namelijk enne “supercop”. 
John haai der nie an gedocht um die twiee uut te nudige, dus gingen ze op eige initiatief nor de reseptie. 
In hotel Asteria angekomme was ut doar behuurlik druk. Ut terras zoat vol minse en binne woare der mar liefst 4 resepties an de geng. 
Noadat ze overal noar binne han gekeke en nog steeds genne John haje gezien , mar is beej de reseptie noagevrogd woar dan dat fieest van John was. 
Mar beej de reseptie wisse ze van niks. Dan mar is belle mit de dartclub ( die wel ware uutgenudigd) woar die zoate. Dat bleek in ut parkhotel ien Horst te zien. Oeps. 
Dan doar mar hin en op de weg terug noar den auto krege ze al de vroag vanaf ut terras of ze ut kadoo nie moi vonde, umdat 
ze ut wer mit name noa buute. 
Uuteindelik zien ze in Horst angekomme woar ze net ut optreje van de Broboneger han gemist mar woar John toch bleej gemakt kos werre mit ziene welverdiende “supercop”.

2018 Huub in ’t Zandt
Umdat heej:
Huub ging met de studieclub van het wortel genootschap een meerdaagse 
studiereis maken naar Italie. 
Met een koffer vol Hollandse kaas en andere geschenken voor 
hun Italiaanse gasten gingen de 7 wortelen telers vroeg in de morgen naar
Eindhoven alwaar hun vliegtuig om 07.00 uur in de morgen zou vertrekken. 
De magnificent 7 waren om 05.00 uur al in Eindhoven en 
al snel hadden ze hun koffer ingecheckt.
Er was nog wat tijd over en ze gingen op zoek naar een welverdiend kopje koffie. 
De koffie smaakte goed en er werd naar hartenlust geouwehoerd. 
Op een gegeven moment keek er iemand op zijn horloge en zag dat het al kwart voor 7 was. 
Mannen het is tijd om het vliegtuig in te stappen. 
Toen ze vervolgens bij de gate kwamen bleek het vliegtuig al aan de start 
procedure te zijn begonnen. 
Jaaaaa er staat niet voor niets dat de gate een half uur voor vertrek sluit en 
dat je dan al binnen moet zijn. Maar onze koffer is al ingecheckt, 
hoe moet dat nu, was de vraag bij de info balie. 
Daar stond hun koffer al op ze te wachten. Volgens de mannen had niemand ze gewaarschuwd of opgeroepen. Volgens de info medewerksters was dat meerdere malen gebeurd. 
Er zat niets anders op dan met hangende schouders terug te keren naar Meerlo en 
met Italie bellen dat ze niet kwamen. 
Achteraf hebben we nog gehoord dat een soortgelijke gebeurtenis 15 jaar geleden 
ook al is gebeurd. Toen ging het om een bootreis naar Engeland 
die de wortelentelers ook al gemist hebben.

2019 Fiana Smits-Michels
Umdat zeej:

Fiana wil Loes Voesten uut Wanssum ophalen. Ut is 23.30 uur en ze belt aan, klopt op de deur en kleppert mit de brievebus en roept gelukkig nieuwjoar. Maar ipv Loes doet Hans Weijers de deur open en Fiana, mit un Fles wijn ien de hand, schrikt zich kapot, Loes woont hier nie, die woont 2 huize verderop zegt Hans. Maar Fiana geluft Hans niet en denk dat ze Hans betrapt het ofzo en vroagt zelfs of ze nie ff binne mug kieke of dit toch nie ut huus van Loes is. Als ook Nicole binne is en zegt dat Loes toch echt 2 huze verder op woont geluft Fiana ut pas, en mot te ze er hard um lache. Als Hans ze doarnoa nie nog ene kier de goeie kant op had gestuurd, dan was het waarschijnlik nog ene kier fout gegoan.

Verder verloor Fiana ook nog haar telefoon, in een slaveld toen ze heel nodig moest en er gen wc ien de buurt was, en hed ze haar telefoon nog ien un bak mit “glijmiddel”loate vallen.

Al mit al genoeg redene um Fiana de klotskop uut te rijke!

2020 Marco Vleeshouwers

Umdat heej….

Samen gezellig mit Marjo ging winkelen ien Duitsland.

As geej dan toch doar ziet dan motte as ‘zuinige Hollander’ ok nog snel efkes owwen tank vol goeije.

Zoë gezet zoë gedaon. Tank vol, zahlen…. En naor huus.

Dat betalen bleek toch en dingetje. Marco haaj namelik de portemonnee van Dave beej zich en dan hebbe die verrekte jongr der ok nog gen bankpasje ien zitten.

En dan…..

Steff wier tuus gebeld mit ut verzuuk um naor Duitsland te komme mit de portemonnee. Marco zuuj Steff tegemoet reeje. Heej koos natuurlik nie zoë wegreeje dus Marjo wier as onderpand beej ut tankstation achtergelaote.

Oh jao Steff moos ok nog alle jerrycans mitnemme um vol te goeije anders wier dit toch wel en duur ritje.

Kilomèters wier kwamen Vader en zoëns elkaar tège. Inderdaad zoëns want Steff haaj Dave beej zich. Portemonnee mit pinpas wier afgegève, en Dave makte pap der nog efkes op attent dat der nog en vekske ien zien portemonne zoat…….. Mit pinpas, waornao de beide bruurs mar snel ien den suto zien gestapt en richting Mieëldere gereeje.

Marco is greekend teuprug gereeje um te betale. Of heej Marjo ok wèr mit terug het genome…..??? Vraog um dat zelf mar efkes..